Politica de Confidentialitate

 1. Informa?ii generale

Confiden?ialitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal reprezint? una dintre preocup?rile principale ale?Morethanpub Srl, cu sediul ?n?Bucuresti. Str. Mihail Petrini nr. 15, Sector 3, Bucuresti, Romania, ?n calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a v? informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, ?n contextul utiliz?rii paginii de internet?www.gdprcomplet.ro. (?Site-ul”)

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1.?Dac? sunte?i client al Site-ului,?Morethanpub Srl?va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal, cum ar fi nume ?i prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul ?n care utiliza?i Site-ul, de exemplu comportamentul/preferin?ele/obi?nuin?ele dumneavoastr? ?n cadrul?Morethanpub Srl, precum ?i orice alte categorii de date pe care le furniza?i ?n mod direct ?n contextul cre?rii contului de utilizator, ?n contextul plas?rii unei comenzi prin intermediul site-ului sau ?n orice alt mod care rezult? din utilizarea Site-ului.

Dac? pentru a v? crea cont de utilizator pe Site, utiliza?i contul dumneavoastr? de Facebook sau Google,?Morethanpub Srl?va prelucra urm?toarele date publice de profil afi?ate de aplica?iile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

?n cazul ?n care alege?i s? v? crea?i cont de utilizator doar ?nainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastr? de e-mail ?n baza c?reia va fi creat automat un cont. ?n cazul ?n care nu finaliza?i comanda, adresa de e-mail ?i celelalte date furnizate nu vor fi stocate de?Morethanpub Srl, iar contul creat va fi ?ters automat.

II.2.?Dac? sunte?i vizitator al Site-ului,?Morethanpub Srl?va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal pe care le furniza?i ?n mod direct ?n contextul utiliz?rii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furniza?i ?n cadrul sec?iunii de contact / ?ntreb?ri / reclama?ii, ?n m?sura ?n care ne contacta?i ?n acest fel.

III. Scopurile ?i temeiurile prelucr?rii

III.1.?Dac? sunte?i client al Site-ului,?Morethanpub Srl?prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

 • pentru desf??urarea rela?iei contractuale dintre dumneavoastr? ?i?Morethanpub Srl, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea ?i facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastr? asupra st?rii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop are la baz? contractul ?ncheiat ?ntre dumneavoastr? ?i?Morethanpub Srl, definit ?n cuprinsul Termenelor ?i Condi?iilorhttps://gdprcomplet.ro/termeni-si-conditii/. Furnizarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal este necesar? pentru executareaa acestui contract. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea derul?rii raporturilor contractuale dintre dumneavoastr? ?i?Morethanpub Srl.

 • pentru ?ndeplinirea obliga?iilor legale care incumb??Morethanpub Srl??n contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obliga?iilor ?n materie fiscal?, precum ?i ?n materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop este necesar? ?n baza unor obliga?ii legale. Furnizarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop este necesar?. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea?Morethanpub Srl?de a respecta obliga?iile legale care ?i revin ?i deci ?n imposibilitatea de a v? oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activit??i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan?? (e-mail, sms) de comunic?ri comerciale privind produsele ?i serviciile oferite de?Morethanpub Srl, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? consim??mantul dumneavoastr?, dac? alege?i s?-l furniza?i.

V? pute?i exprima consim??mantul pentru prelucrarea datelor ?n acest scop prin bifarea c?su?ei corespunz?toare de la momentul cre?rii contului, sau ulterior cre?rii contului, la sec?iunea Informa?iile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunic?ri comerciale pute?i folosi op?iunea de la finalul fiec?rui e-mail/ sms con?inand comunic?ri comerciale. ?n plus, pute?i s? v? dezabona?i prin accesarea sec?iunii Informa?iile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop este voluntar?.?Refuzul furniz?rii consim??mantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

 • ?n scopul efectu?rii diverselor analize, raport?ri privind modul de func?ionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferin?e de consum, ?n principal, ?n vederea ?mbun?t??iri experien?ei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? interesul legitim al Morethanpub Srl?de a ?mbun?t??ii permanent experien?a clien?ilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii datelor pentru acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

III.2.?Dac? sunte?i vizitator al Site-ului,?Morethanpub Srl?prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

 • pentru activit??i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan?? (e-mail, sms), de comunic?ri comerciale privind produsele ?i serviciile oferite de?Morethanpub Srl, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? consim??mantul dumneavoastr?, dac? alege?i s?-l furniza?i.

V? pute?i exprima consim??mantul pentru prelucrarea datelor ?n acest scop prin completarea ?i bifarea c?su?ei corespunz?toare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunic?ri comerciale pute?i folosi op?iunea de la finalul fiec?rui e-mail/ sms con?inand comunic?ri comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii consim??mantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclama?iilor ?i pentru a monitoriza traficul ?i a ?mbun?t??ii experien?a dumneavoastr? oferit? pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? interesul legitim al Morethanpub Srl?de a asigura func?ionarea corect? a Site-ului, precum ?i pentru a ?mbun?t??ii permanent experien?a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor comentarii, ?ntreb?ri sau reclama?ii.

Furnizarea datelor dumneavoastr? ?n acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii datelor pentru acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

 1. Durata pentru care v? prelucr?m datele

Ca principiu,?Morethanpub Srl?va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus.

?n cazul ?n care sunte?i client, vom prelucra datele dumneavoastr? pe ?ntreaga durat? a raporturilor contractuale ?i ulterior conform obliga?iilor legale care revin ?n sarcina?Morethanpub Srl?(de ex., ?n cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de p?strare prev?zut de lege este de 10 ani de la data ?ncheierii exerci?iului financiar ?n cursul c?ruia au fost ?ntocmite).

?n situa?ia ?n care sunte?i client ?i v? exercita?i op?iunea de ?tergere a contului de utilizator, prin ap?sarea butonul ?tergere cont din sec?iunea Informa?iile contului meu,?Morethanpub Srl?va interpreta aceast? ac?iune ca op?iunea dumneavoastr? de a v? dezabona de la primirea de comunic?ri comerciale prin care v? ?inem la curent despre produsele ?i serviciile oferite prin intermediul site-ului. ?n acest sens, dac? alege?i s? v? ?terge?i contul de utilizator, nu v? vom mai trimite e-mailuri ?i/sau sms-uri de acest gen. Totu?i, dorim s? v? inform?m c? ?tergerea contului nu va avea ca efect automat ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal. ?n cazul ?n care dori?i s? nu v? mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dac? dori?i ?tergerea datelor, v? pute?i exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. ?n cazul ?n care solicita?i ?tergerea contului, ?ns? pe acel cont exist? cel pu?in o comand? activ?, cererea de ?tergere a contului va putea fi ?nregistrat? numai dup? livrarea produselor ?i finalizarea ultimei comenzi active.

Dac? v? retrage?i consim??mantul pentru prelucrarea datelor ?n scop de marketing,?Morethanpub Srl?va ?nceta prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal ?n acest scop, f?r? ?ns? a afecta prelucr?rile desf??urate de?Morethanpub Srl?pe baza consim??mantului exprimat de c?tre dumneavoastr? ?nainte de retragerea acestuia.

 1. Dezv?luirea datelor cu caracter personal

Pentru ?ndeplinirea scopurilor de prelucrare,?Morethanpub Srl?poate dezv?lui datele dumneavoastr? c?tre parteneri, c?tre ter?e persoane sau entit??i care sprijin??Morethanpub Srl??n desf??urarea activit??ii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori c?tre autorit??ile publice centrale/locale, ?n urm?toarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • ?n situa?iile ?n care aceast? comunicare ar fi necesar? pentru atribuirea de premii sau alte facilit??i persoanelor vizate, ob?inute ca urmare a particip?rii lor la diverse campanii promo?ionale organizate de c?tre?Morethanpub Srl?prin intermediul Site-ului;
 • pentru men?inerea, personalizarea ?i ?mbun?t??irea Site-ului ?i a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea, monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguran?? ?i autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunic?ri comerciale de marketing, ?n condi?iile ?i limitele prev?zute de lege;
 • atunci cand dezv?luirea datelor cu caracter personal este prev?zut? de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate c?tre?Morethanpub Srl?pot fi transferate ?n afara Romaniei, dar doar c?tre state din Uniunea European?.

VII. Drepturile de care beneficia?i

?n condi?iile prev?zute de legisla?ia ?n materia prelucr?rii datelor cu caracter personal, ?n calitate de persoane vizate, beneficia?i de urm?toarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activit??ile de prelucrare efectuate de c?tre?Morethanpub Srl, conform celor descrise ?n prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob?ine confirmarea din partea?Morethanpub Srl?cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ?i detalii privind activit??ile de prelucrare precum modalitatea ?n care sunt prelucrate datele, scopul ?n care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a ob?ine corectarea, f?r? ?ntarzieri justificate, de c?tre?Morethanpub Srl?a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ?i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicat? fiec?rui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului ?n care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.
 • dreptul la ?tergerea datelor, f?r? ?ntarzieri nejustificate, (?dreptul de a fi uitat”), ?n cazul in care se aplic? unul dintre urm?toarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru ?ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • ?n cazul ?n care este retras consim??mantul ?i nu exist? niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • ?n cazul ?n care persoana vizat? se opune prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze;
  • ?n cazul ?n care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • ?n cazul ?n care datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate ?n leg?tur? cu oferirea de servicii ale societ??ii informa?ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta c?ruia se afl? operatorul.
 • Este posibil ca, ?n urma solicit?rii de ?tergere a datelor,?Morethanpub Srl?s? anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) ?i s? continue ?n aceste condi?ii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restric?ionarea prelucr?rii ?n m?sura ?n care :
  • persoana contest? exactitatea datelor, pe o perioad? care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegal?, iar persoana vizat? se opune ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitand ?n schimb restric?ionarea utiliz?rii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ?n scopul prelucr?rii, dar persoana vizat? i le solicit? pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept ?n instan??; sau
  • persoana vizat? s-a opus prelucr?rii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp ?n care se verific? dac? drepturile legitime ale operatorului prevaleaz? asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal ?ntr-o modalitate structurat?, folosit? ?n mod obi?nuit ?i ?ntr-un format u?or de citit, precum ?i (ii) dreptul ca aceste date s? fie transmise de c?tre?Morethanpub Srl?c?tre alt operator de date, ?n m?sura ?n care sunt ?ndeplinite condi?iile prev?zute de lege;
 • dreptul la opozi?ie – ?n ceea ce prive?te activit??ile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicit?ri conform celor indicate mai jos;
  • ?n orice moment, din motive legate de situa?ia particular? ?n care se afl? persoana vizat?, ca datele care o vizeaz? s? fie prelucrate ?n temeiul interesului legitim al?Morethanpub Srl?sau ?n temeiul interesului public, cu excep?ia cazurilor ?n care?Morethanpub Srl?poate demonstra c? are motive legitime ?i imperioase care justific? prelucarea ?i care prevaleaz? asupra intereselor, drepturilor ?i libert??ilor persoanelor vizate sau c? scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept ?n instan??;
  • ?n orice moment, ?n mod gratuit ?i f?r? nicio justificare, c? datele care o vizeaz? s? fie prelucrate ?n scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activit??i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat? sau o afecteaz? ?n mod similar ?ntr-o m?sur? semnificativ?;
 • dreptul de a v? adresa Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal sau instan?elor competente, ?n m?sura ?n care considera?i necesar.

Pentru orice ?ntreb?ri suplimentare cu privire la modul ?n care datele cu caracter personal sunt prelucrate ?i pentru a v? exercita drepturile men?ionate mai sus, v? rug?m s? v? adresa?i la adresa de email:?[email protected]

Aceast? pagin? de Internet folose?te fi?iere de tip cookie. Pentru mai multe informa?ii cu privire la modul ?n care se folosesc aceste fi?iere, v? rug?m s? accesa?i urm?torul link:?https://gdprcomplet.ro/politica-privind-cookie-urile/

?
蜜芽TV跳转接口点击进入网页入口版下载-蜜芽TV跳转接口点击